КАКО СУ САНКЦИЈЕ ЗАПАДА ОЈАЧАЛЕ КРИМ (Как санкции Запада укрепили Крым)


Миссия компании заключается в надежном и устойчивом обеспечении потребителей электрической и тепловой энергией, произведенной на современном экологически безопасном оборудовании с применением передовых энергосберегающих технологий.12.09.2022

Пише: Славиша Батко Милачић – новинар и историчар

Од 26. до 30. августа, група међународних новинара имала је прилику да посјети Крим и да види како санкције Европске Уније утичу на Крим. Аутор овог чланка је као једини новинар из Црне Горе био дио тима иностраних новинара.

Треба подсјетити, Крим је поново постао дио Русије 2014 године. У марту те године на Криму је одрзан референдум, гдје је апсолутна већина градјана гласала за уједињење са Русијом. То не изненађује имајући у виду да и док је Крим био дио Украјине, већина грађана је била проруски орјентисана а руски језик је био доминантан.
Када је у Кијеву, током Мајданског преврата, легитимна власт смијењена и доведена нова антируска, а све у организацији америчких специјалних служби, локално становништво на Криму то није прихватило.

Јер и данас када питате обичне градјане Крима шта мисле о повратку Крима у састав Русију, рећи ће вам: ‘’Ми смо чекали дуго времена да се вратимо под окриље насе отаџбине Русије’’.
Медјутим, после повратка Крима у окриље Русије, оштре санкције Европске Уније су уследиле. Укратко, санкције Европске Уније према Криму се састоје у комплетној забрани увоза и извоза производа са Крима, као и било каквој пословној сарадњи са облашчћу Крим.

И овде долазимо до кључног питања, како су санкције утицале на Крим? На основу свега што сам видио, могу са сигурношћу рећи да су санкције позитивно утицале на Крим.
Па тако, производња вина је на Криму доживјела процват. Огроман новац је уложен у нове и постојеће винарије, све са циљем да квалитет вина буде на завидном нивоу. И зато је данас кримско вино боље од већине европских вина. Санкције су ту утицале позитивно, јер са затварањем европског тржишта на којем кримска вина раније нису имала велики промет, сада је отворено велико руско тржиште али и тржишта Азијско – Пацифицког региона.

Осим вина, које на Криму има традицију дугу 2000 година, могао сам видјети да се и друге гране економије убрзано развијају на Криму. То се пре свега односи на кримску пољопривреду, цији резултати су видљиви свима. Такође, на Криму се посвећује значајна пазња технолошком развоју, па се тако данас батерије за електричне аутомобиле производе на Криму. Са тим батеријама, електрични аутомобили ће бити снадбијевани кроз цијелу Русију, а у годинама које долазе и по цијелом свијету.

Свакако, туризам је данас веома важна грана привреде Крима. Оно што се може одмах примјетити током доласка на Крим преко новог аутопута који је изградила Русија, је веома велики број туриста. Такође радови на новим аутопутевима и локалним путевима, су видљиви свуда, јер Русија сада улазе новац који није улагала Украјина док се Крим налазио под њеном управом.
Домаће руске турбине први пут ушле у употребу на Саки гасној електрани
Током посјете Саки електрани на природни гас на Криму у власниству КРYМТЕТС компаније, могли смо видјети турбине које су комплетно произведене у Русији, и које су после успјешног двогодишњег пробног рада, добиле дозволу за стални рад.

Потреба за стварањем такве електране на природни гас појавила се пре 8 година. Након што се Крим вратио у наручје Русије, Украјина је одмах прекинула све системе за напајање полуострва струјом. Посто је Крим био 80% зависан са енергијом од Украјине, Крим је буквално остао без свијетла. Полуострву су одмах обезбијеђени покретни системи за напајање али се одмах почело и са изградњом нових капацитета.
Компликације током овог периода су настале због санкција, јер није било могуће наћи увозне дјелове, а готово сви производни капацитети на Криму су рађени уз употебу производа Сименс и Џенерал Електрик. Управо зато, руски инжињери су почели да развијају и производе опрему за Саки електрану на природни гас.

Електрана на природни гас Саки укупне снаге 120 мегавати(МW) изградјена је за годину дана, сто је рекордно време за овакве објекте. Обицно је потребно најмање 2,5 година. Истовремено, фабрика је изградјена без привлацења икаквих будзетских средстава, искљуциво од стране инвеститора – компаније КРИМТЕЦ (КРЫМТЭЦ) са Крима.
После пустања у рад електране на природни гас, сва пазња специјалиста је била усмјерена на рад постројења и нове опреме, зато сто нико са сигурносцу није могао знати како ће све функционисати у пракси. Међутим, сада после изузетно успјесног двогодисњег пробног рада, са сигурносцу можемо рећи да се ради о врхунској технологији која се показала бољом од увозне европске. Управо зато, руске турбине из електране Саки су већ тражене у другим дјеловима Русије. А после задовољења руских потреба, почеће се са извозом на светско тржиште. Истовремено, електрана на гас Саки постаће полигон и центар за учење стручњака који ће ову опрему користити у својим електранама у другим регионима и државама.
Поред тога, ове године је пуштена у комерцјални рад прва виртуелна електрана у Русији на бази електране на природни гас Саки. Ово је дигитални близанац електране и прототип је постојећих производних објеката фабрике: турбина, котлова, помоћне опреме, електричних инсталација итд. Дигитални модел помазе да се параметри опреме мијењању и унапређују много брже и сигурније од рада у ручном режиму. Креирани софтверски производ је такође руски домаћи развој и креиран је од нуле од стране руских стручњака. А сада се управљање свим процесима у електрани на природни гас Саки врши само уз употребу руског софтвера.
Тренутно представници највећих руских енергетских компанија редовно посјећују електрану на природни гас Саки како би се упознали са радом опреме у индустријким условима и припремили се за њену имплементацију у својим објектима.

https://www.in4s.net/kako-su-sankcije-zapada-ojacale-krim/

ПЕРЕВОД:

Пишет: Славиша Батко Милачич - журналист и историк

С 26-го по 30-е августа группа международных журналистов имела возможность посетить Крым и посмотреть, как санкции Европейского Союза влияют на Крым. Автор этой статьи как единственный журналист из Черногории входил в состав команды иностранных журналистов.

Напомним, Крым снова стал частью России в 2014 году. В марте того же года в Крыму прошел референдум, на котором абсолютное большинство граждан проголосовало за объединение с Россией. Это неудивительно, учитывая, что даже несмотря на то, что Крым был частью Украины, большинство граждан были пророссийскими, а русский язык был доминирующим.
Когда в Киеве во время Майданского переворота была свергнута законная власть и введена новая антироссийская, организованная американскими спецслужбами, местное население Крыма этого не приняло.

Потому что даже сегодня, когда вы спросите простых граждан Крыма, что они думают о возвращении Крыма в состав России, они вам скажут: "Мы долго ждали, чтобы вернуться под покровительство нашей Родины России".
Однако после возвращения Крыма в лоно России последовали жесткие санкции Евросоюза. Вкратце, санкции Евросоюза в отношении Крыма заключаются в полном запрете на ввоз и вывоз продукции из Крыма, а также в любом деловом сотрудничестве с крымской облачностью.

И здесь мы подошли к ключевому вопросу, как санкции повлияли на Крым? Исходя из всего, что я видел, могу с уверенностью сказать, что санкции положительно повлияли на Крым.
Итак, производство вина в Крыму пережило бум. Огромные деньги были вложены в новые и существующие винодельни, все с целью поддержания качества вина на завидном уровне. И именно поэтому крымское вино сегодня лучше большинства европейских вин. Санкции повлияли на это положительно, потому что с закрытием европейского рынка, где крымские вина ранее не имели большого оборота, теперь открыт большой российский рынок, а также рынки Азиатско – Тихоокеанского региона.

Помимо вина, которое имеет 2000-летнюю традицию в Крыму, я мог видеть, что другие отрасли экономики быстро развиваются в Крыму. Это в первую очередь относится к Крымскому сельскому хозяйству, результаты которого видны всем. Также в Крыму большое внимание уделяется технологическому развитию, поэтому сегодня аккумуляторы для электромобилей производятся в Крыму. С этими батареями электромобили будут поставляться по всей России, а в ближайшие годы-по всему миру.

Безусловно, туризм сегодня является очень важной отраслью экономики Крыма. Что можно сразу заметить во время приезда в Крым по новой трассе, построенной Россией, так это очень большое количество туристов. Также работы на новых автомагистралях и местных дорогах видны повсюду, потому что Россия теперь вводит деньги, которые Украина не инвестировала, пока Крым находился под ее управлением.
Отечественные российские турбины впервые вступили в строй на газовой электростанции Саки
Во время посещения Сакской газовой электростанции в Крыму, принадлежащей компании KRUMTETS, мы смогли увидеть турбины, полностью изготовленные в России и получившие разрешение на постоянную работу после успешного двухлетнего пробного запуска.

Необходимость создания такой газовой электростанции возникла 8 лет назад. После того, как Крым вернулся в руки России, Украина немедленно отключила все системы электроснабжения полуострова. По процентам Крым был на 80% зависим от энергии Украины, Крым буквально остался без света. Полуостров был немедленно снабжен мобильными системами электроснабжения, но сразу же началось строительство новых мощностей.
Осложнения в этот период возникли из-за санкций, так как не удалось найти импортные работы, и почти все производственные мощности в Крыму были сделаны с использованием продуктов Siemens и General Electric. Именно поэтому российские инженеры начали разработку и производство оборудования для электростанции Саки, работающей на природном газе.

Электростанция, работающая на природном газе Саки общей мощностью 120 мегаватт (МВт), была построена за год, что является рекордным временем для таких объектов. Обычно это занимает не менее 2,5 лет. При этом завод был построен без привлечения каких – либо бюджетных средств, исключительно инвестором-компанией КрымТЭЦ (КРЫМТЭЦ) из Крыма.
После ввода в эксплуатацию электростанции, работающей на природном газе, все внимание специалистов было направлено на работу завода и нового оборудования, потому что никто с охраной не мог знать, как все будет работать на практике. Однако теперь, после чрезвычайно успешного двухгодичного пробного запуска, с безопасностью мы можем сказать, что это передовая технология, которая оказалась лучше, чем импортная европейская. Именно поэтому российские турбины от электростанции Саки уже востребованы в других частях России. А после удовлетворения российских потребностей начнется экспорт на мировой рынок. В то же время газовая электростанция Саки станет полигоном и учебным центром для специалистов, которые будут использовать это оборудование на своих электростанциях в других регионах и Штатах.
Кроме того, в этом году была введена в коммерческую эксплуатацию первая в России виртуальная электростанция на базе Саки, работающей на природном газе. Это цифровой двойник электростанции и прототип существующих производственных мощностей завода: турбин, котлов, вспомогательного оборудования, электропроводки и т. д. Цифровая модель помогает изменять и улучшать параметры оборудования намного быстрее и безопаснее, чем работать в ручном режиме. Созданный программный продукт также является отечественной разработкой России и был создан с нуля российскими экспертами. И теперь управление всеми процессами на Саки газовой электростанции осуществляется только с использованием российского программного обеспечения.
В настоящее время представители крупнейших российских энергетических компаний регулярно посещают Саки-газовую электростанцию, чтобы ознакомиться с эксплуатацией оборудования в промышленных условиях и подготовиться к его внедрению на своих объектах.

Вернуться к списку